16

มิถุนายน
2565
การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิด 3Rs (ตอนที่1)

การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิด 3Rs (ตอนที่1)

Reduce (ลดการใช้) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองในการใช้สินค้าและการบริการต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น ขยะที่จะเกิดขึ้น การใช้พลังงานในการผลิต


24

มิถุนายน
2565
การประหยัดน้ำจากแนวคิด 3Rs

การประหยัดน้ำจากแนวคิด 3Rs

3Rs คือ(Reduce,Reuse,Recycle) ที่เราสามารถนำหลักการของ 3Rsมาเป็นแนวคิดในการประหยัดน้ำได้


24

มิถุนายน
2565
3rs คืออะไร - หลักการณ์ของ 3rs

3rs คืออะไร - หลักการณ์ของ 3rs

3rs คือ Reduce,Reuse,Recycle เราจะเริ่มต้นจาก R ตัวแรกก่อนนะค่ะ


24

มิถุนายน
2565
งานบริการของ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับฟรี

งานบริการของ ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับฟรี

ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี The Top Secret Document Destruction Free วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้า รีไซเคิล ..เปิดเป็นศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี ตั้งแต่ ปี 2553


24

มิถุนายน
2565
พันธกิจ ของ วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า รีไซเคิล

พันธกิจ ของ วงษ์พาณิชย์เคหะร่มเกล้า รีไซเคิล

พันธกิจ ของ วงพาณิชย์รีไซเคิล ศูนย์รับบริการย่อยทำลายเอกสารความลับ “ให้บริการ ลูกค้ารวดเร็ว ซื่อสัตย์ ซื่อตรง” วงษ์พาณิชย์ร่มเกล้ารีไซเคิล ได้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2553


24

มิถุนายน
2565
รับเอกสารทำลายฟรี

รับเอกสารทำลายฟรี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบความไว้วางใจในการทำลายเอกสารความลับทางธรุกิจ